Make your own free website on Tripod.com
        |     home
Tenchi Masaki   |   Princess Ayeka Jurai   |   Ryoko   |   Princess Sasami Jurai   |   Ryo-Ohki   |   Washu   |   Mihoshi Kuramitsu   |   Kiyone Makibi   |   Yosho/ Grandfather   |   Kagato   |   Tsunami   |   Azaka and Kamidake   |   Nobuyuki Masaki   |   Nagi and Ken-Ohki